Vannområdet Glomma Sør jobber for å nå målet om god miljøtilstand i bekker, elver og innsjøer fra Øyeren i nord til Hvaler i sør.

Glomma Sør er et samarbeid mellom de 11 kommunene Trøgstad, Spydeberg, Askim, Skiptvet, Eidsberg, Rakkestad, Sarpsborg, Råde, Fredrikstad, Hvaler og Halden.

Arbeidet i vannområdet styres etter vannforskriften*. Vi startet opp i 2010 og støtter kommunene med organisering av vannforvaltningsarbeidet, kartlegging av forurensninger, tilstandsvurderinger av de ulike vannene, planlegging og gjennomføring av tiltak.

*Vannforskriften

Arbeidet med vannmiljø styres etter forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett.

Hovedformålet med vannforskriften er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann.

Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål for alt vann (vannforekomster). Det generelle målet er at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå ”god tilstand” i tråd med nærmere angitte kriterier.

Organisering (av vannforvaltningsarbeidet)

Miljøverndirektoratet koordinerer arbeidet på direktoratsnivå.

Vannregionmyndigheten skal koordinere arbeidet med å gjennomføre forskriften. Det skal utarbeides regionale forvaltningsplaner og tiltaksprogram.

Det praktiske arbeidet med forvaltningsplanen vil skje lokalt i vannområdene og samordnes av vannområdeutvalget (styringsgruppen).

For mer informasjon om vannforskriften og arbeidet med vannforvaltning i Norge: www.vannportalen.no