Vannområdet arrangerte våren 2018 to markdager i Eidsberg og Sarpsborg med tematikk rundt skjøtsel og forvaltning av kantsoner. Det deltok grunneiere, kommunenes landbruksforvaltning, Fylkesmannens miljø- og landbruksavdelinger, landbruksrådgivningen samt Nibio. Det ble etterspurt bakgrunnsstoff om temaet, og med hjelp av Nibio har vi her funnet frem relevante rapporter. Kildehenvisninger står i rapportene.

53423 NIBIO BOK 3(4) 2017 original

BIOFORSK RAPPORT erosjonssikring hæra

Bioforsk-Rapport-2013-08-161_vurdering kanterosjon og vegetasjonssoner_Bjørkelangen

Bioforsk-Rapport-2014-09-90_effekt av randsoner_Jæren

Bioforsk-Rapport-2014-09-179_vurdering av kantsoner_Bjørkelangen

NIBIO_RAPPORT_117 2017

NIBIO_RAPPORT_2017_3_14_effekt av buffersoner på vannmiljø og andre økosystemtjenester

NIBIO_RAPPORT_2018_4_30_Treplanting langs vann i jordbruksområde_Morsa

NIBIO_RAPPORT_2018_4_87_Kantsoner Rogaland

Utvalgte prinsippskisser for tiltak i bekkekant_Glomma sør