Vannområdet har engasjert Nibio til å lage en rapport som tar for seg utviklingen i utvalgte vassdragsområder innenfor vannområdet basert på overvåkingsdata. Resultatene er samlet i en fyldig rapport, og i tillegg er det laget faktaark som trekker ut essensen av resultatene for vassdragsområdene.

Glomma sitt hovedløp er påvirket av hva som skjer oppstrøms Solbergfoss. Her har det vært bra vannkvalitet i flere år, noe vi ser ned til Sarpsfoss. Lengre nede i vassdraget har Glomma lenge vært sterkt preget av industriutslipp. Både i Rakkestadelva og Hæra har fosfornivåene blitt redusert. For innsjøene Tunevannet og Lyseren er det derimot en generell økende trend i fosfortilførsler og i Tunevannet er det også tendenser til økt konsentrasjon av klorofyll-a. I Lundebyvannet har det vært økende konsentrasjon av algen Gonyostomum semen. Endringer av fargetall i innsjøene har modifisert vannkvaliteten over tid i flere av innsjøene. Mange av de kystnære bekkene som drenerer rett ut i sjøen, viser en merkbar forbedring med hensyn på anadrom laksefisk. Siden bekkelukking har blitt foretatt i begrenset omfang de siste årene har dette trolig motvirket ytterligere av tap av habitat. Derimot er det mange av bekkene som har dårlig økologisk tilstand for de biologiske kvalitetselementene.

Selv om det er noen positive trender, viser resultatene at det fortsatt er en lang vei å gå for å oppnå god tilstand i vassdragene våre. Samtidig er vi nødt til å tilpasse oss et klima som er i endring, og som nødvendiggjør økt tiltaksinnsats. Omfattende og systematiske tiltak innenfor avløp, landbruk, industri og urban utvikling i årene fremover vil være hovedelementer for å kunne se forbedringer i våre vann og vassdrag.

NIBIO_RAPPORT_2019_5_148_endelig

Glomma_sor_Tunevannet

Glomma_sor_Skinnerflo

Glomma_sor_Sidebekker_Glommasjøen

Glomma_sor_Rakkestadelva

Glomma_sor_Lyseren

Glomma_sor_Lundebyvannet

Glomma_sor_Kystbekker

Glomma_sor_Isesjø

Glomma_sor_Hera

Glomma_sor_Glomma_hovedløp

Glomma_sor_Ertevannet