Vannområdet har tildelt midler til prosjekter med formål å øke kunnskapen om vann og vannforvaltning hos barn og unge. De som har fått midler i år, er:

INSPIRIA science center.

INSPIRIA tildeles kr 30 750,-. Vi ser av streiker og andre tiltak at barn og unge er blant de mest interesserte i miljøspørsmål, men de trenger drahjelp for å formidle fagkunnskapen om dette. Derfor tilbyr vitensenteret INSPIRIA turer med skipet NyVigra til barn og unge i Østfold. NyVigra seiler hele vår, sommer- og høstsesongen og er fullbesatt, ofte med klasser i undervisning, men også av andre typer grupper. Turene med NyVigra har som formål å bevisstgjøre barn og unge på vannkvalitet og vannforvaltning. I mange år har skipet blitt brukt til å fange mat og lære om havbruk. Med prosjektmidler fra Frisk Oslofjord har de nå utvida tilbudet faglig ved å la elevene ta vannprøver og sedimentprøver og ved å se livet under havet.
Under fangst blir det tydeligere hvordan menneskene forsøpler havene. Med Ny Vigra fins et fast skip i drift som kan sørge for at barn og unge kan fungere som havforskere i Oslofjorden. Skipet skal med prosjektmidlene fra Glomma sør utrustes med utstyr som kan fange mikroplast og analysere dette.

Hvaler Framlag

Hvaler framlag tildeles kr 10 000,-. De skal lære Hvaler-barn og familiene deres om livet i havet, fugl, fisk og flora, samt miljøvern. Fordi de er på Hvaler, betyr dette i stor grad også vannkvalitet og hvordan man kan ta vare på havet. Aktiviteten de nå vil få i gang på havet, kalles «Havfylkingen». Den vil bestå av plastfangst- og fisketurer og overnattinger ute. Fra høsten av vil Havfylkingen tilbys som et fast frivillig aktivitetstilbud med fastlagte datoer for turer. Opplegget vil omfatte fiske, miljøutfordringer for fiskebestandene pga. vannkvaliteten, bli kjent med de ulike lokale havområdene og kjennskap til hvilken tilstand havet rundt oss er i, og forurensningskilder.

Skiptvet kommune sine kommunale barnehager

Disse mottar kr 10 000,-. Barnehagene gjennomførte barnehageåret 2018/2019 et vannprosjekt for førskolebarna, med midler fra Glomma Sør. Dette prosjektet skal videreføres. Det vil som i fjor være skolestartere på tvers av de tre barnehagene som er hovedmålgruppe. Gruppene vil primært være ute for å eksperimentere og forske på vannkvalitet og forvaltning av vannets ressurser. I tillegg til at de tre barnehagene samarbeider, er også 8. trinn ved Kirkelund skole, og Skiptvet Bondelag delaktige i prosjektet. Aktuelle tema vil være: Hvor kommer vannet fra? Hvor blir vannet av?  Vann i løpet av årstidene. Vannkvalitet for dyr og mennesker. Vannmangel ulike steder i verden. Vann i kroppen, pust og gjeller. Respekt for vann. Hvordan ta vare på vann, vannkraft, kvalitet og mengde. Bærekraftig utvikling. Vann i landbruket. Prosjektmidlene er bidrag til innkjøp av noe mer utstyr for å undervise om vann, samt vannrelatert litteratur og ekskursjoner.

Vannområde Glomma sør ønsker lykke til med prosjektene, og gleder oss til å se resultatene!