Vannområdet har sammen med Eidsberg og Sarpsborg kommuner samt landbruksrådgivning, Bondelaget, Fylkesmannen og med bistand fra Nibio, arrangert markdager i Eidsberg og Sarpsborg kommuner på forsommeren. Tema var kantsoneproblematikk  rundt landbruksbekker. Totalt deltok ca 25 gårdbrukere på de to dagene, og diskusjonene dreide seg rundt erosjon, kantvegetasjon, praktisk skjøtsel og lovverk knyttet til dette. Etter endt markvandring var det duket for kaffe og enkel bevertning på tunet!